Schoolverzuim

Verzuimen van enkele lessen

Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan of er sprake is van een andere plotselinge reden tot verzuim, verwachten we daarover voor 10 uur telefonisch bericht van u als ouder aan de administratie van de school (0546 - 488488).

Afgezien van bijzondere situaties verwachten we dat u uw kind opnieuw ziek meldt, als uw kind langer dan twee dagen ziek blijft. In de praktijk betekent dit:

* bij melding op maandag: woensdag opnieuw bellen;

* bij melding op dinsdag: donderdag opnieuw bellen;

* bij melding op woensdag: vrijdag opnieuw bellen;

* bij melding op donderdag of vrijdag: maandag opnieuw bellen. 

Wanneer uw kind om medische redenen niet aan de lessen lichamelijke opvoeding kan deelnemen, verzoeken wij u dit schriftelijk aan de administratie van de school en de docent mee te delen. Bij meer dan drie weken is een doktersverklaring nodig. Met uw kind wordt dan een regeling getroffen die aangepast is aan zijn situatie, o.a. het maken van schriftelijke opdrachten.

Als een leerling op school ziek wordt en toestemming krijgt om naar huis te gaan, meldt een van de ouders van de zieke leerling bij thuiskomst de school dat hij veilig thuis is aangekomen.

Verlof buiten de schoolvakanties

Extra vakantieverlof kan de school alleen toestaan, indien het gezin van de betreffende leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hieronder vallen niet gevallen waarin (één van) de ouders in de normale vakantieperiode om organisatorische redenen door de werkgever niet gemist kunnen worden. Alleen in gevallen waarin het beroep van de ouders (bijvoorbeeld campinghouder) automatisch dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode, kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden.
Een verzoek tot extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren bij de teamleider van de betreffende afdeling ingediend te worden, vergezeld van een verklaring van de werkgever en soms een accountant.

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen toegestaan worden in geval van:
- wettelijke verplichting;
- verhuizing;
- gezinsuitbreiding;
- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
- overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad;
- 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.

Voor wintersportvakantie, een 'tweede vakantie', een lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen en trainingen, langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc. kan derhalve geen verlof verleend worden. 

Als ouders van mening zijn dat extra verlof op zijn plaats is wegens andere gewichtige omstandigheden, kan men daarvoor, liefst ruim van tevoren, een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider. Dit geldt ook voor structurelere activiteiten in verband met bijvoorbeeld topsport.

Mochten er andere redenen zijn waarom uw kind één of enkele lessen moet verzuimen (bijvoorbeeld bezoek aan de dokter), dan dient u dit als ouder zelf uiterlijk 1 dag van tevoren schriftelijk te melden bij de administratie: dus niet telefonisch en ook niet per mail. We vragen u dringend om afspraken met bijvoorbeeld arts / tandarts onder schooltijd te vermijden.