Ouderklankbordgroep

De school wil graag van ouders/verzorgers van haar leerlingen horen op welke punten zij zich in het belang van de leerlingen kan verbeteren. Daarom heeft elk team zijn eigen zogenaamde ouderklankbordgroep.

Doelen
De school beoogt met het instellen van deze ouderklankbordgroepen de volgende doelen:

 • ouders/verzorgers meer betrekken bij de school;
 • met ouders/verzorgers de dagelijkse gang van zaken in de school en dan met name binnen het leerjaar van hun kind bespreken;
 • verbeterpunten voor de school inventariseren;
 • een voedingsbodem creëren voor de ouderraad.

Onderwerpen
In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken in de school en dan met name het leerjaar van hun kind betreffen, afgezien van privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • schoolregels
 • leerjaar- of afdelingspecifieke zaken
 • huiswerk
 • toetsing
 • buitenschoolse zaken
 • excursies, werkweken
 • lesuitval
 • attitude van leerlingen en medewerkers
 • resultaten tevredenheidsonderzoeken
 • onderwijskundige vernieuwingen
 • veiligheid op school
 • roosters

Samenstelling ouderklankbordgroep
In elke ouderklankbordgroep zitten ongeveer 10 ouders/verzorgers, waarbij gestreefd wordt naar een gelijke vertegenwoordiging van de verschillende leerjaren van het betreffende team. Vanuit de school nemen de betreffende teamleider en (per bijeenkomst) een (andere) mentor uit het betreffende team deel aan de ouderklankbordgroep.

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de klankbordgroep van het team waartoe u kind behoort, dan kunt u een mail sturen naar ouderraad@canisius.nl

Agendering en verslaglegging

 • Agendapunten kunnen tot 10 dagen voorafgaand aan de vergadering aan de teamleider worden doorgegeven, liefst per mail.
 • De teamleider zorgt voor verspreiding van de agenda, een week voorafgaand aan de vergadering. De teamleider zit de vergaderingen voor.
 • De aanwezige mentor maakt een kort verslag van de vergadering en levert dit binnen vijf werkdagen in bij de teamleider. De teamleider zorgt z.s.m. voor verspreiding onder: de leden van de ouderklankbordgroep, de leden van zijn team, de leden van de locatieouderraad en locatiedirecteur.

Relatie met de gemeenschappelijke ouderraad
De school kent een locatieoverstijgende ouderraad. In deze ouderraad zitten bij voorkeur vertegenwoordigers uit alle klankbordgroepen. Namens de school neemt een van de twee locatiedirecteuren deel aan de vergaderingen van deze ouderraad.