Ouderraad

Voor de twee locaties samen kent de ouderraad de gemeenschappelijke ouderraad, die minimaal zes keer per jaar vergadert. In deze gemeenschappelijke ouderraad zitten tenminste 4 vertegenwoordigers van de locatie Tubbergen en tenminste 6 vertegenwoordigers van de locatie Almelo. Namens de school neemt een van de twee locatiedirecteuren deel aan de vergaderingen.

In principe kunnen in de gemeenschappelijke ouderraad dezelfde onderwerpen aan de orde komen als in de klankbordgroepen, maar de gemeenschappelijke ouderraad richt zich met name op afdeling- en/of locatie-overstijgende punten en op de organisatie van een aantal activiteiten die voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de gehele school van belang zijn.

Agendapunten kunnen tot 10 dagen voorafgaand aan de vergadering aan de secretaris van de gemeenschappelijke ouderraad worden doorgegeven, liefst per mail.
De secretaris of een ander daartoe aangewezen lid van de locatieouderraad maakt een kort verslag van de vergadering en zorgt z.s.m. voor verspreiding onder: de leden van de gemeenschappelijke ouderraad en de leden van de locatieleiding.

De vergaderingen van de gemeenschappelijke ouderraad vinden wisselend in Almelo en Tubbergen plaats, van 19.30 tot 21.00 uur.

Download hier het jaarverslag 2017-2018.


Volg de ouderraad ook op Facebook