Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 16 leden: de helft hiervan behoort tot het personeel, de andere helft bestaat uit ouders (4) en leerlingen (4).
De centrale directie overlegt namens het College van bestuur met de MR. De geledingen (ouders/leerlingen en personeel) hebben inspraak in het beleid van de school door adviesrecht of het recht al dan niet instemming te verlenen bij beleidsvoorstellen c.q. -wijzigingen. Vanuit de MR heeft een lid zitting in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege.

namens het personeel:
Dhr. I. Bremer (GMR)
Mevr. W. Brus
Mevr. C. ten Dam
Dhr. F. Engelbarts
Mevr. S. Hagens
Dhr. H. Klumpers (secretaris en notulant)
Dhr. H. v.d. Kolk (voorzitter)
Mevr. M. Peddemors

namens de ouders:
Mevr. C. Hassing
Dhr. R. Weghorst
Dhr. J. den Heijer
Dhr. K. Kroeze

namens de leerlingen:
Hanna Kroeze
Fleur Hulsbeek
Jan Groothuis
Jinske Oude Nijeweme