Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
 • Inloggen

Vrijwillige ouderbijdrage


Stichting Carmelcollege maakt gebruik van het financiële online-systeem WisCollect. U ontvangt voor elke afzonderlijke factuur voor de diverse (vrijwillige) ouderbijdragen een email met daarin een link naar WisCollect.

Inleiding  

De school ontvangt van de overheid geld om het onderwijs voor uw kind te verzorgen. Met dat geld kan de school echter niet alle kosten die gemaakt worden, betalen. We vragen daarom van ouders een vrijwillige financiële bijdrage.

Uw kind zit op onze school, omdat u Canisius een goede school vindt voor uw kind. Wat Canisius uw kind tijdens zijn opleiding wil en kan bieden, is uiteraard niet volledig afhankelijk van uw financiële bijdrage, maar wij hebben die bijdrage van u dringend nodig om voor uw kind te kunnen blijven doen wat we doen. We gaan ervan uit dat u dit inziet en we hopen dat u derhalve de vrijwillige bijdrage die wij van u vragen, volledig en tijdig kunt en zult betalen.

Uiteraard is het mogelijk dat u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat bent de gevraagde vrijwillige bijdrage (geheel) te betalen. Wij hopen dat u in een dergelijke situatie probeert elders financiële ondersteuning te krijgen (bijvoorbeeld via de bijdrageregeling minima van uw gemeente, via Stichting Leergeld of via het jeugdfonds).

Boeken en andere les-/leermaterialen 

De school krijgt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat speciaal voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Dat geld is dus bedoeld voor: 

 • de gewone leer- en werkboeken die de leerling in de klas of thuis in opdracht van de school moet gebruiken;
 • de wendagen in het eerste jaar; 
 • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) waarvan de leerling in dat leerjaar verplicht gebruik maakt; 
 • distributie van het les- en leermateriaal; 
 • verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout, metaal. 


Excursies, werkweken, wendagen 

In bijna elk leerjaar organiseren we een of meer excursies, wendagen of een werkweek voor alle leerlingen van dat leerjaar. We vinden deze activiteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de ontwikkeling van uw kind en natuurlijk zijn het voor de meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten. U kunt hierbij denken aan: 

 • de wendagen in het eerste leerjaar; 
 • een of meer dagexcursies; 
 • de werkweek in 3vmbo, 4havo en 5vwo. 

De school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. De kosten hiervan moeten in principe dus volledig door de ouders/verzorgers betaald worden. Om de betaling van de werkweken te vergemakkelijken vindt de inning van deze bedragen deels plaats in de jaren die voorafgaan aan de werkweek. 

Er zijn uiteraard redenen te bedenken waarom u wilt afzien van deelname aan deze activiteiten. In dat geval verwachten we van u uiteraard geen bijdrage voor deze activiteiten.  

Bijzondere programma's 

De school kent enkele programma's waarvan de leerling/ouder zelf bepaalt of (en zo ja, in welke mate) men er gebruik van maakt. Daarnaast worden bij sommige bovenbouwvakken aanvullende activiteiten georganiseerd zonder welke de leerling het vak ook prima kan volgen, maar die wel een extra dimensie aan het vak geven. U kunt hierbij denken aan:

 • tweetalig onderwijs in leerjaar 1, 2 en 3 van het vwo te Tubbergen: deelname kost € 415,- per leerjaar. Dit is inclusief een jaarlijks spaarbedrag van € 145,- in de leerjaren 1tt, 2tt en 3tt voor de door het EP-NUFFIC verplichte studiereis TTO in 3e leerjaar. Daarnaast worden van dit bedrag verplichte culturele activiteiten (o.a. toneeluitvoering The English Theatre Company, Philias Fogg evening show, introduction to drama, Junior speaking contest, Math challenge, cricket introduction and challenge) bekostigd, de Native Speaker, extra Engelstalig curriculum materiaal en extra lessen Engels. Deze kosten worden niet vergoed door het ministerie van onderwijs, maar worden gezien als extra curriculum van de school, waarbij de school zelf verantwoordelijk is voor realisatie en het betaalbaar houden van de opleiding. 
 • Fast Lane English in de bovenbouw vwo te Almelo: deelname kost € 290,-- in 4 en 5 vwo, en € 250,-- in 6vwo; 
 • Anglia (versterkt Engels) in de onderbouw te Almelo; 
 • Delf (versterkt Frans) in 3vwo, 4 havo; 
 • uitwisselingen in het kader van de internationalisering, eventueel in aansluiting op de werkweken van 3vmbo, 4havo of 5vwo: de kosten worden per activiteit vastgesteld; 
 • museumbezoek door leerlingen van de examenklassen met tekenen of handvaardigheid in het pakket;
 • vakspecifieke activiteiten bsm (vak in de bovenbouw van havo/vwo), zoals de scholierenloop Enschede; 
 • verblijf van een week op een praktijkschool voor de vmbo-leerlingen van de Groen-afdeling; 
 • gebruik beschermende kleding (laboratoriumjassen/-brillen, overalls, schorten); 
 • bijkomende kosten specialisatie voor de vmbo-leerlingen van de Groen-afdeling.

Als uw kind aan deze activiteiten wil deelnemen, vragen wij daarvoor een bijdrage van u. Deelname aan deze extra activiteiten is in principe alleen mogelijk na betaling van deze bijdrage. 

Algemene schoolkosten 

Daarnaast zijn er enkele andere zaken die de school van belang vindt, maar waarvoor de bekostiging door de overheid niet voldoende is. Ook voor deze zaken vragen we van u derhalve een vrijwillige bijdrage. U kunt hierbij denken aan: gebruik van mediatheek, kosten voor testen en voorlichting (elders), culturele/sportieve/algemene buitenroosteractiviteiten, gebruik kluisje en/of laptopkluisje, gebruik ict-voorzieningen (o.a. onderwijsportaal Somtoday), contributie oudervereniging. 

Deze kosten maken wij voor alle leerlingen, ongeacht in welk leerjaar ze zitten. 

Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderbijdrage zoals hierboven beschreven, is besproken in de ouderraad van de school en heeft vervolgens in de medezeggenschapsraad de instemming ontvangen van de oudergeleding. Deze instemming doet echter niets af aan het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage: u bepaalt zelf waarvoor u wel wilt betalen en waarvoor niet. 

Betaling 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Carmelcollege. Het bestuursbureau van deze stichting verricht voor de school o.a. allerlei administratieve taken. Voor de afhandeling van de ouderbijdrage wordt het online-systeem WisCollect gebruikt: 

 • Aan het begin van het schooljaar wordt u via dit systeem de mogelijkheid geboden om aan te geven voor welke onderdelen u wel wilt betalen en voor welke niet. Ook kunt u de manier waarop u deze wilt betalen aangeven (Ideal of zelf overboeken). 
 • Afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze en het wel of niet deelnemen aan extra activiteiten, ontvangt u in de loop van het jaar via WisCollect één of meer facturen. Voor een aantal activiteiten ontvangt u niet via Wiscollect, maar rechtstreeks van de school een betalingsverzoek, bijvoorbeeld: 
  • eventuele klassenavonden of –feestjes; 
  • uitwisselingen die niet (volledig) uit de standaardbijdrage betaald kunnen worden; 
  • EHBO-opleiding bovenbouw HV.


Bijdrageregeling minima 

Informatie over de bijdrageregeling minima van uw gemeente kunt u inwinnen via de publieksbalie van uw gemeente. Op onze website staan de betreffende telefoonnummers vermeld. Financiële ondersteuning kunt u desgewenst ook aanvragen bij: 

Vragen?

Wilt u nog meer informatie of wilt u overleggen over de vrijwillige ouderbijdrage, neemt u dan s.v.p. contact op met mevrouw I.Lansink van onze administratie in Almelo (tel. 0546-488488, e-mail i.lansink@canisius.nl).